Viešvilės rezervato direkcija atlieka stebėjimus ir apskaitas pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą (VAMP) bei Rezervato gamtos stebėjimų programą.

Rezervatas kartu su buferine apsaugos zona yra NATURA 2000 tinklo dalis kaip buveinių apsaugai svarbi teritorija, skirta 14-kai EB svarbos rūšių ir 15-kai natūralių buveinių. Pagal VAMP iki 2014 metų direkcija vykdė lūšies, bebro, didžiojo auksinuko, kraujalakinio melsvio ir šneiderio kirmvabalio stebėseną. Stebėsenos duomenys perduodami Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai.

Rezervato gamtos stebėjimus (vietinis monitoringas) sudaro nuolatinė gyvų organizmų bei foninių reiškinių stebėsena ir gamtotvarkos priemonių efektyvumo stebėsena. Nuo rezervato įkūrimo yra vykdomi meteorologiniai ir fenologiniai stebėjimai. 2006 m. foninius stebėjimus papildė Artosios pelkės ir Buveinių ežero hidrologinių sąlygų registravimas. Gyvosios gamtos atžvilgiu kasmet yra vykdomos stambiųjų žinduolių apskaitos, smulkiųjų žinduolių monitoringas, vandens paukščių apskaita, gervių apskaita, 7 saugomų augalų rūšių monitoringas, 2 uoginių augalų rūšių derlingumo stebėsena, registruojamos naujos saugomų rūšių radimvietės. Tam tikru periodiškumu vykdomas aukštapelkės ir savaiminių pievų geobotaninis monitoringas.

             Su gamtotvarkos priemonių efektyvumu susijęs monitoringas apima atkuriamų ir palaikomų miško laukymių stebėseną, tvarkomų pievų ir tarpinės pelkės stebėseną, atkuriamo hidrologinio režimo Gličio raiste ir Beržynių Plynės pelkėje stebėseną, varpotosios medlievos (invazinė rūšis) šalinimo poveikio stebėseną, laužaviečių apaugimo stebėseną. Dalis stebėsenos priemonių vykdoma kasmet, dalis – tam tikru periodiškumu.

 

Stambiųjų žinduolių apskaita 2018 m.

Saugomų augalų radimviečių stebėjimai Viešvilės rezervate.

Saugomų augalų rūšių radimviečių inventorizacija Viešvilės VGR.

Viešvilės VGR uoginių augalų derlingumo monitoringas.

Viešvilės VGR laužaviečių augmenijos monitoringas.

Viešvilės VGR augalijos monitoringas medlievų šalinimo sklype.

Viešvilės VGR tvarkomos pelkės stebėsena.

Tvarkomų pievų stebėsena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt