Viesviles VGR tvarkymo zemelapis 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
ĮS A K Y M A S

 

dėl Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato Tvarkymo plano patvirtinimo

 

2006 m. gegužės 18 d. Nr. D1-243

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 18 straipsniu, 28 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 28 straipsnio 6 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 40-1484; 2005, Nr. 150-5481) 1.31 punktu,

1. T v i r t i n u Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo planą (pridedama)[1].

2. P a v e d u:

2.1. Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

2.1.1. per 15 dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti įregistruoti Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.1.2. skelbti Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo plano brėžinį Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje http://www.vstt.lt ;

2.1.3. per mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo planą atitinkamoms suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, Tauragės apskrities viršininko administracijai, Jurbarko ir Tauragės rajonų savivaldybių administracijoms;

2.2. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijai organizuoti Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo plano įgyvendinimą.

 

Aplinkos ministras                                                  Arūnas Kundrotas

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-243

 

VIEŠVILĖS VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO TVARKYMO PLANO AIŠKINAMOJO RAŠTO

PAGRINDINIAI TEIGINIAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato (toliau – Rezervatas) tvarkymo plano sprendinius sudaro tekstinė dalis (aiškinamasis raštas) bei grafinė dalis (tvarkymo plano brėžinys).

2. Tvarkymo plano sprendiniai nustato:

2.1. Rezervato kraštovaizdžio tvarkymo zonas ir jų apsaugos, tvarkymo bei naudojimo reglamentus;

2.2. gamtos paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugos, atkūrimo, priežiūros ir tvarkymo bei pažintinio (mokomojo) lankymo kryptis ir priemones.

3. Įgyvendinant Rezervato apsaugos ir tvarkymo priemones, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Rezervato nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 1238 (Žin., 1999, Nr. 96-2767; 2004, Nr. 141-5163), kitais teisės aktais bei Rezervato tvarkymo planu.

4. Rezervatas tvarkomas pagal Rezervato tvarkymo planą bei nustatytąja tvarka parengtus ir patvirtintus gamtotvarkos, miškotvarkos planus, kitus teritorinio planavimo bei strateginio planavimo dokumentus.

5. Rezervato buferinės apsaugos zonos apsaugos tvarką nustato ir ūkinę veiklą reglamentuoja Gamtinių rezervatų ir valstybinių parkų apsaugos zonų bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 1153 (Žin., 1995, Nr. 72-1698), Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43), bei Rezervato nuostatai.

 

II. TERITORIJOS TVARKOMASIS ZONAVIMAS

 

6. Rezervato tvarkymo plane pagal Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 996 (Žin., 2004, Nr. 131-4704), nustatomos šios konservacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupės ir kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

6.1. rezervatinių miškų, pelkių ir pievų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje: griežtos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona (KM(P)n) bei reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona (KM(P)r);

6.2. rezervatinių vandenų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje: griežtos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona (KVn) bei reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona (KVr).

 

III. Apsaugos bei tvarkymo kryptys ir priemonės

 

7. Rezervato apsaugos bei tvarkymo kryptys yra šios:

7.1. Rezervato ekosistemos renatūralizavimas, atkuriant natūralų hidrografinį tinklą bei hidrologinį režimą, žuvų migracijos kelius, reintrodukuojant išnykusias rūšis, naikinant nepageidaujamus introducentus bei paliekant kvartalines linijas savaiminiam užaugimui;

7.2. retų ir nykstančių rūšių ir buveinių saugojimas.

8. Siekiant atkurti natūralų hidrologinį režimą bei hidrografinį tinklą Rezervate ir jo buferinės apsaugos zonos dalyje, numatoma:

8.1. tvarkymo plano brėžinyje pažymėtose vietose panaikinti melioracinius griovius ir renatūralizuoti sureguliuotas vandens tėkmes Rezervate, reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zonose. Hidrografiniam tinklui ir hidrologiniam režimui atkurti galima statyti, rekonstruoti ir remontuoti užtvankas;

8.2. atkurti natūralų Gličio ežero vandens lygį bei hidrologinį režimą;

8.3. atkurti natūralią Ištakos upelio aukštupio (Glitupio) vagą;

8.4. panaikinti Beržynių plynę sausinantį melioracinį griovį;

8.5. Meižio upelio aukštupį, Ežerėlio upelio žemupį bei Ištakos upelį palikti savaiminei renatūralizacijai.

9. Siekiant atkurti žuvų migracijos kelius bei šlakio ir upinės nėgės populiacijas, numatoma rekonstruoti Viešvilės tvenkinių užtvankas, įrengiant žuvitakius.

10. Siekiant reintrodukuoti kurtinius, Rezervate ir jo buferinės apsaugos zonoje numatoma:

10.1. įrengti kurtinių veislyną tvarkymo plano brėžinyje nurodytoje vietoje;

10.2. įrengti kurtinių išleidimo vietas (voljerus) tvarkymo plano brėžinyje nurodytose vietose;

10.3. saugoti potencialias kurtinių buveines bei veisimosi teritorijas (tuokvietes).

11. Tvarkymo plano brėžinyje nurodytose potencialiose kurtinių buveinėse:

11.1. nevykdomi daugiau kaip 2 ha ploto plyni kirtimai;

11.2. vykdant ugdymo kirtimus paliekami brandūs medžiai;

11.3. skatinama formuoti grynuosius arba mišriuosius pušynus (pušis sudaro daugiau kaip 70% medyno) su puskrūmių ardu ir retu traku;

11.4. siekiama, kad brandūs ir pribręstantys pušų medynai sudarytų ne mažiau kaip 25% visų medynų ploto;

11.5. reintrodukavus kurtinius, draudžiami miško ūkiniai darbai bei važinėjimas motorizuotomis transporto priemonėmis sausio–liepos mėn.

12. Tvarkymo plano brėžinyje nurodytose potencialiose kurtinių veisimosi vietose:

12.1. nevykdomi pagrindiniai ir sanitariniai kirtimai, išskyrus sanitarinius kirtimus masinio miško kenkėjų antplūdžio metu;

12.2. skatinama kirsti pomiškį, formuojant uoginių puskrūmių ardą;

12.3. reintrodukavus kurtinius, draudžiama vykdyti bet kokią ūkinę veiklą kurtinių veisimosi metu: sausio–liepos mėn.;

12.4. panaikinami pravažiavimo keliai.

13. Tvarkymo plano brėžinyje nurodytose potencialiose kurtinių buveinėse ir veisimosi vietose:

13.1. reintrodukavus kurtinius, įrengiamos gastrolitų lesyklos arba mineralizuojamos kvartalinės ir priešgaisrinės juostos;

13.2. draudžiamos medžioklės su varovais nuo sausio 1 d. iki kito medžioklės sezono pradžios;

13.3. skatinama nenaudoti pesticidų;

13.4. reguliuojamas plėšrūnų (lapių, mangutų, kiaunių ir kt.) ir šernų skaičius.

14. Nepageidaujami introducentai – mangutas, varpotoji medlieva ir raudonasis ąžuolas – naikinami visame Rezervate.

15. Siekiant išsaugoti ar atkurti nykstančias buveines bei saugomų rūšių augavietes Rezervate ir jo buferinės apsaugos zonoje, numatoma:

15.1. saugant atviras žemapelkes ir tarpinio tipo pelkes, tvarkymo plano brėžinyje nurodytose vietose pašalinti sumedėjusią augaliją;

15.2. saugant vertingas pievas, tvarkymo plano brėžinyje nurodytose vietose pašalinti krūmus, ganyti ir šienauti;

15.3. saugant sausas miškapieves ir laukymes, tvarkymo plano brėžinyje nurodytose vietose pašalinti krūmus ir pavėsį sudarančius medžius;

15.4. saugant termofilines buveines, tvarkymo plano brėžinyje nurodytose vietose pašalinti krūmus ir pavėsį sudarančius medžius, atidengiant senus medynus iš pietų pusės;

15.5. saugant vėjalandės šilagėlės augavietes, tvarkymo plano brėžinyje nurodytose vietose periodiškai retinti pomiškį;

15.6. atkuriant ir saugant laukymes menkaverčiuose pušų jaunuolynuose, tvarkymo plano brėžinyje nurodytose vietose pašalinti sumedėjusią augaliją.

16. Siekiant sumažinti taršą iš aplinkinių teritorijų, rekomenduojama:

16.1. rekonstruoti Eičių gyvenvietės vandens valymo įrenginius;

16.2. rekonstruoti Eičių gyvenvietės katilinę.

17. Siekiant vystyti mokomąjį lankymą ir ekologinį švietimą, numatoma:

17.1. tvarkymo plano brėžinyje nurodytose vietose įrengti mokomuosius takus;

17.2. prie Rezervato direkcijos pastato įrengti lankytojų centrą, gamtinę ekspoziciją bei lauko klasę.

18. Siekiant vystyti Rezervato infrastruktūrą, numatoma:

18.1. tvarkymo plano brėžinyje nurodytose vietose rekonstruoti tiltelius per Ištakos upelį tarp Gličio ir Artosios pelkių bei per Viešvilės upelį Smaladaržio-Kaskalnio kelyje;

18.2. įrengti apvažiavimą tvarkymo plano brėžinyje nurodytoje vietoje šiaurvakariniame Rezervato pakraštyje (Sakalinės g-jos 41 kv.), siekiant atsisakyti Rezervatą kertančio kelio;

18.3. rekonstruoti tvarkymo plano brėžinyje pažymėtus Rezervato apsaugai svarbius kelius;

18.4. pažymėti Rezervato ribas vietovėje;

18.5. įrengti stacionarius ir pakeliamus užtvarus su informaciniais stendais tvarkymo plano brėžinyje pažymėtose vietose.

19. Siekiant vystyti kompleksinį (hidrologinį, kraštovaizdžio, rūšių ir buveinių būklės) Rezervato monitoringą:

19.1. tvarkymo plano brėžinyje nurodytose vietose numatoma įrengti automatinę meteorologinę stotį bei hidrometrinę nuopilą;

19.2. rekomenduojama įrengti Rezervatą kertančią kompleksinę monitoringo transektą.

20. Taikant gamtotvarkos priemones, turi būti atliekamas jų efektyvumo ir poveikio ekosistemai monitoringas.

 

IV. Buferinės apsaugos zonos reglamentas

 

21. Buferinės apsaugos zonos miškai atkuriami laikantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 659 (Žin., 2004, Nr. 39-1280), reikalavimų.

22. Atkuriant mišką skatinama:

22.1. formuoti artimos natūraliai rūšinės sudėties medynus, maksimaliai taikant savaiminį atžėlimą; pušies savaiminio atžėlimo skatinimui taikyti kirtaviečių atliekų deginimą;

22.2. netaikyti ištisinio dirvos mechaninio paruošimo.

23. Ūkininkaujant buferinės apsaugos zonos miškuose, skatinama:

23.1. nenaudoti pesticidų;

23.2. saugoti būdingą medynų rūšinę sudėtį ir vertikaliąją struktūrą;

23.3. medienos gabenimo darbus vykdyti tik įšalus gruntui;

23.4. atliekant kirtimus palikti ąžuolus, kitų rečiau pasitaikančių rūšių medžius;

23.5. Šneiderio kirmvabalių buveinėse – sausuose virš 80 metų amžiaus pušynuose – vykdant kirtimus palikti džiūvančias ir sausas su žieve pušis; 1 hektare plyno kirtimo rekomenduojama palikti ne mažiau kaip 8–10 sausų su žieve pušų ir ne mažiau kaip 4–5 žalias, fizinio poveikio nusilpnintas pušis;

23.6. naikinti savaime plintančius svetimžemius medžius ir krūmus – varpotąją medliavą, raudonąjį ąžuolą ir kt.

24. Draudžiama užsodinti buferinės apsaugos zonos miškuose savaime susiformavusias miškapieves, atviras pelkes ir laukymes.

25. Tvarkymo brėžinyje pažymėtose Europos Bendrijos svarbos miško buveinių teritorijose ūkininkaujama laikantis 9010 Vakarų taigos, 9080 Pelkėtų lapuočių miškų bei 91E0 Aliuvinių miškų buveinių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos ir tvarkymo reikalavimų:

25.1. Europos Bendrijos svarbos miško buveinių palaikymo teritorijose:

25.1.1. draudžiama vykdyti kirtimus, išskyrus kenkėjų masinio išplitimo židinius;

25.1.2. draudžiama šalinti buveinėse susidarančią negyvą medieną, ardyti miško paklotę, žolių, samanų, kerpių ar krūmokšnių dangą;

25.1.3. draudžiama želdinti mišką išdegusiose arba gaisrų pažeistose vietose, mechaniškai paruošti gaisraviečių dirvožemį, pašalinti vidutiniškai ar stipriai apdegusią medieną (draudimas taikomas tik 9010 Vakarų taigos buveinėms);

25.1.4. leidžiama vykdyti atrankinius pagrindinius ir ribotus sanitarinius kirtimus, atrankiniais kirtimais galima iškirsti medyną iki 0,4 skalsumo, paliekant vyriausius (taip pat mirštančius), sėklinius, priaugančio amžiaus bei rečiau pasitaikančių rūšių medžius, dalį sausuolių;

25.2. Europos Bendrijos svarbos miško buveinių išsaugojimo teritorijose:

25.2.1. draudžiama kirsti medžius ir krūmus, išskyrus: kenkėjų išplitimo židinius, taip pat saugomų teritorijų planavimo dokumentuose, miškotvarkos projektuose numatytus atvejus bei natūralių buveinių atkūrimo ir palaikymo priemones: įvairiaamžio medyno formavimą (iškertant iki 0,3 medyno), retmių ir laukymių suformavimą ir palaikymą, savaime plintančių svetimžemių krūmų ir medžių iškirtimą, dėl atkuriamo hidrologinio režimo poveikio masiškai džiūstančių medynų iškirtimą;

25.2.2. draudžiama šalinti buveinėse susidarančią negyvą medieną, ardyti miško paklotę, žolių, samanų, kerpių ar krūmokšnių dangą;

25.2.3. draudžiama želdinti mišką išdegusiose arba gaisrų pažeistose vietose, mechaniškai paruošti gaisraviečių dirvožemį, pašalinti vidutiniškai ar stipriai apdegusią medieną (draudimas taikomas tik 9010 Vakarų taigos buveinėms);

25.2.4. esant masiniam kenkėjų ar gamtinių stichijų pažeidimui, kai pažeidimo židinio plotas viršija 1 ha, leidžiama paimti ne daugiau kaip 50 % pažeistos medienos.

26. Buferinės apsaugos zonos agrarinėse teritorijose skatinamas ekologiškas ekstensyvus žemės ūkis, ypač pievininkystė ir ganyklinė gyvulininkystė.

27. Tvarkymo brėžinyje pažymėtose buferinės apsaugos zonos pievose palaikomas tradicinis ekstensyvus naudojimas, draudžiama šias pievas versti kitomis naudmenomis ar užsodinti mišku.

28. Buferinės apsaugos zonoje skatinamas natūralaus hidrografinio tinklo ir hidrologinio režimo atkūrimas.

 

V. tvarkymo plano įgyvendinimas

 

29. Konkrečius veiksmus tvarkymo plane numatytų tvarkymo priemonių įgyvendinimui Rezervato direkcija numato kiekvienais metais, atsižvelgdama į turimas lėšas bei tvarkymo prioritetus.

______________

 

 [1]  Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindiniai teiginiai skelbiami „Valstybės žiniose“. Su Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo plano brėžiniu galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje http://www.vstt.lt . Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo plano originalas saugomas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Planavimo ir kadastro skyriuje. Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius.

 


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt